Bảng giá

quý cô
ngắn 1thứ cấp 2đến thắt lưng
cắt lương
300
380
500
thổi bay
250
300
350
ủi đồ
250
350
tô màu (Ma trận)
700900
1290
đánh dấu (Ma trận)
850
1190
1390
tràn ra750
950
1290
làm thẳng

2200
2550
màu+điểm nhấn (Ma trận)
1250
1450
1750
spol. kiểu tócthổi + theo loại, xem Kiểu tóc

Tất cả các hoạt động ngoại trừ ủi đều bao gồm giặt.

1 sau cổ
2 đến một nửa cơ vai

Chúng tôi không chỉnh sửa tóc nam và trẻ em.